تاکید شهروندان سوریه بر اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با کرونا