برای سومین روز … قطع آب شرب از حسکه توسط گروه های تروریستی حمایت شده از سوی اشغالگری ترکیه ای

حسکه-سانا

ضمن اقدامات جنایتکارانه خود در حق اهالی؛ گروه های تروریستی حمایت شده از طرف نیروهای ترکیه برای روز سوم دست به قطع آب شرب از شهر حسکه ومحلات مسکونی در حوالی آن زده اند.

خبرنگار سانا در حسکه گفت: مزدوران نیروهای اشغالگر ترکیه از گروه های تروریستی که کنترل ایستگاه پمباژ آب از چاه های علوک که منبع اصلی آب شرب در حسکه به حساب می آید؛ را در دست دارند اقدام به قطع آب شرب از شهر حسکه وشهر تل تمر ومحلات مسکونی در اطراف آن کرده اند.

خبرنگار اشاره کرد که این ایستگاه نزدیک مرزهای سوریه وترکیه وجود دارد ومنبع اصلی تامین آب شرب شهر حسکه ومحلات مسکونی وابسته به آن وتمام محلات مسکونی واقع در طول خط پمباژ آب از “علوک” تا رسیده به ایستگاه حمه واقع غرب شهر حسکه, به شمار می رود.