ضربات سنگین ارتش عربی سوریه به تروریست های اردوغان در محور النیرب