تصاویر از میدان فرمانداری و الحجاز در دمشق

تصاویر از میدان فرمانداری و الحجاز در دمشق

 

 

 

نور