کشف یک بیمارستان میدانی به جا مانده از تروریست هادر شهرک حیان واقع در حومه حلب