حمایت عشایر عربی حسکه از ارتش عربی سوریه

حسكه – سانا

عشایر عربی در حسکه امروز با برگزاری تجمعی در روستای خربه عمو در حومه قامشلی برحمایت  خود از ارتش عربی سوریه تاکید کرده و خواستار خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی شدند.

بزرگان و ریش سفیدان عشایر و قبایل عربی ضمن اعلام همبستگی خود با ساکنان روستای خربه عمو از فرزندان عشایر و عموم مردم سوریه خواستند تا  با اشغالگران آمریکایی مقابله و آنان را از خاک سوریه بیرون برانند.

آنان نیز پیروزی های ارتش بر تروریسم در حومه حلب و ادلب را به اهالی حلب و سوری ها تبریک گفتند و عزم و اراده قهرمانان ارتش برای ادامه مبارزه تا آزادسازی کامل خاک سوریه از لوث تروریسم و حامیان آن را مورد ستایش قرار دادند.

آقای عبد الرزاق الطائی یکی از بزرگان قبیله عربی/طی/ در این مراسم گفت: مقاومت اهالی روستای خربه عمو یک اقدام قهرمانانه بود و مایه افتخار است.

وی افزود: مقاومت اهالی این روستا سرآغازی برای مقاومت علیه نیروهای اشغالگر آمریکایی بود.

از سوی دیگر یکی از ریش سفیدان عشیره الغنامه گفت: خواستار خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از خاک سوریه هستیم.

وی از همه عشایر عربی خواست تا به مقاومت برای بیرون راندن اشغالگران آمریکایی برخیزند.

جايز الموسى استاندار حسکه و تعداد زیادی از فرزندان عشایر عربی  در این تجمع حضور داشت.

غیاث جاویش