تصاویر… مرکز مطالعات کشاورزی “ایکاردا” که گروهک های تروریستی در حومه جنوبی غربی حلب آن را به مقر خود تبدیل کرد 

تصاویر… مرکز مطالعات کشاورزی “ایکاردا” که گروهک های تروریستی در حومه جنوبی غربی حلب آن را به مقر خود تبدیل کرد