استقرار واحد های ارتش در تپه استراتژیک العیس در حومه جنوبی حلب پس از بیرون راندن تروریست ها از آن