حومه ادلب: کشف مواد پزشکی سعودی و کویتی در مقرات تروریست ها در مردیخ و کفرعمیم

حومه ادلب: کشف مواد پزشکی سعودی و کویتی در مقرات تروریست ها در مردیخ و کفرعمیم..