کشف سلاح و مهمات ساخت اسرائیل به جا مانده از تروریست ها در منطقه جنوبی

کشف سلاح و مهمات ساخت اسرائیل به جا مانده از تروریست ها در منطقه جنوبی