امضای توافق نامه ویادداشت تفاهم وبرنامه اجرایی در زمینه کار وصنعت شیلات وآموزش عالی بین سوریه و جمهوری دموکراتیک خلق کره 

دمشق-سانا

عصر امروز کمیته اقتصادی مشتری سوری وکره ای فعالیت دوره 11  در هتل داماروز در دمشق به پایان رسید ودر پی آن پرتکل دوره همکاری اقتصادی وعلمی وتکنیکی وتجاری به امضا رسیده است.

از طرف دولت سوریه وزیر دارای کشورمان دکتر مامون حمدان واز طرف جمهور دموکراتیک خلق کره وزیر اقتصاد خارجی “کیم یونگ جیه” این پرتکل را امضا کردند.

همچنان دو طرف توافق نامه در زمینه کار واشتغال زایی ورفاه اجتماعی ویک یادداشت تفاهم همکاری در زمینه صنعت شیلات بین وزارت کشاورزی واصلاح زراعی و وزارت ماهیگری کشور کره دموکراتیک علاوه بر برنامه اجرایی در زمینه اموزش عالی بین دو کشور در سال های 2020-2021-2022 میلادی را امضا کردند.

قبلا کمیته اقتصادی مشترک سوریه وکره دموکراتیک فعالیت خود را روز شنبه گذشته به منظور توسعه همکاری اقتصادی دو طرف وبررسی یادداشت های تفاهم وتوافقات که قرار است دو طرف را امضا کنند, اغاز کرده بود.

شاهد أيضاً

امروز در تاریخ..20 زوئن 1877- الكساندر گراهام بل مخترع تلفن اولین شبكه تلفنی جهان را ایجاد كرد

دمشق- سانا امروز در تاریخ.. 1214- تأسیس دانشگاه آکسفورد در انگلستان 1605 – ترور تزار …