نگاهی به أبی خليل القبانی پیشگام تئاتر شعر عربی

دمشق – سانا

محقق دکتر احمد بوبس با برگزاری همایشی به تشریح زندگینامه و اثارهنر أبی خليل القبانی پیشگام تئاتر شعر عربی پرداخت.

نویسنده جوان جان در سخرانی خود در این همایش گفت: شروع واقعی نهضت تئاتر در سوریه از سال 1870 آغاز شد.. هنگامی که أبی خليل القبانی در مورد اجرای  شخصیت های توسط چندین بازیگر نهضت تئاتر در سوریه شروع شد.

دکتر احمد بوبس نیز در سخنرانی خود به سفر القبانی به همراه دوستانش به شیکاگو و حضورش در جشنواره بین المللی لوسكتن اشاره کرد و گفت: القبانی در این سفر سه نمایش تئاتر را اجرا کرد.

محقق احمد بوبس نیز بر اهمیت این دوره در زندگی تئاتر عربی تاکید و بیان کرد: تسلط القبانی بر بازیگری مورد تحسین آمریکایی ها و رسانه های آمریکایی قرار گرفت.