جمهوری دموکراتیک خلق کره دست به آزمایش موشکی بسیار مهم زده است

پیونگ یانگ – سانا

جمهوری دموکراتیک خلق کره به یک آزمایش موشکی بسیار مهم دست زده است.

به نقل از خبرگزاری مرکزی جمهوری دموکراتیک خلق کره، سخنگوی آکادمی ملی علوم در کره گفت: این آزمایش آزمایش “بسیار مهمی” در در تاسیسات سوها در هفتم دسامبر ۲۰۱۹ انجام گرفت.

سخنگوی آکادمی ملی علوم افزود: نتایج این آزمایش تاثیر مهمی بر تغییر موضع استراتژیک”جمهوری دموکراتیک خلق کره خواهد گذاشت.