بازگشایی کلیسای کاتولیک های ارمنی ام المعونات در شهر حلب پس از مرمت آن

 کلیسای کاتولیک های ارمنی ام المعونات در شهر حلب به دلیل حملات تروریستی آسیب دیده بود پس از مرمت بازگشایی شد