ورود واحد های ارتش به روستای السوسه و سیلوهای العالیه در جاده بین المللی حسکه – حلب

حسكه – سانا

واحد های ارتش عربی سوریه دامنه استقرار خود در جاده بین المللی حسکه – حلب را گسترش دادند و در چارچوب وظیفه خود برای حفاظت از اهالی وارد روستای السوسه و سیلوهای العالیه شدند.

خبرنگار سانا در حسکه اعلام کرد: ورود ارتش به روستای السوسه و تاسیسات سیلوهای العالیه با استقبال و شادی اهالی همراه شد.