جعفری: سوریه به بستن پیمان همه جانبه به منظور ایجاد منطقه عاری از جنگ افزار هسته ای در خاورمیانه را چشم دوخته است