بازگشت تعدادی از خانواده های آواره شده از اردوگاه های اردن

درعا-سانا

تعدادی از خانواده های آواره بازگشت به شهرهای آزاده شده خود را آغاز کردند.