برگزاری نمایشگاه پروژه های مهندسی کامپیوتر در دانشگاه دمشق