اسلحه و مهمات به جا مانده از تروریست ها در حومه های دمشق و درعا و حماه

اسلحه و مهمات به جا مانده از تروریست ها در حومه های دمشق و درعا و حماه