سوریه و روسیه از جامعه بین المللی خواستند فشار را بر واشنگتن  برای خارج کردن نیروهای اشغالگر خود از سوریه تحمیل کند

 مسكو – سانا

سوریه و روسیه باردیگر از جامعه بین المللی خواستند فشار را بر واشنگتن  برای خارج کردن کامل نیروهای اشغالگر خود از سوریه تحمیل کند.

ستادهای مشترک سوریه و روسیه در امور بازگشت آوارگان سوری امروز اعلام کردند: سوریه و روسیه از جامعه بین المللی می خواهند تا فشار علیه آمریکا اعمال و آن را به عقب نشینی کامل نیروهای خود از کشور با حاکمیت جمهوری عربی سوریه مجبور کنند.

در این بیانه ای نیز آمده است: آمریکا  با ارائه ضمانت های امنیتی  به ماموریت سازمان ملل متحد برای نقل آوارگان بازداشت شده در اردوگاه الرکبان مخالف است که مانع پایان دادن به رنج هزار ها خانواده بازداشت شده در این اردوگاه می شود.

شایان به ذکر است که این دو ستاد چندین بار از آمریکا خواستند تا از اراضی سوریه خارج شود.

این دو ستاد نیز بیان کردند: آمریکا طرح خارج کردن غیرنظامیان از اردوگاه الرکبان را ناکام گذاشتند و از این اردوگاه به عنوان سپر غیر نظامی برای ادامه اشغال منطقه التنف استفاده می کند.