برگزاری کمپین کشت درخت در چارچوب سومین جشنواره محیط زیست در جاده متحلق جنوبی

برگزاری کمپین کشت درخت در چارچوب سومین جشنواره محیط زیست در جاده متحلق جنوبی