كشف انبار اسلحه به جا مانده از تروریست ها در حومه جنوبی قنیطره