ارائه انواع موسیقی و اجرای رقص سماع توسط بند “آتار” در زیر آسمان دمشق