فیلمی از داخل پایگاه نظامی تخلیه شده اشغالگر آمریکایی در جنوب غربی منبج در حومه حلب