ساعت رسمی کشور از صبح روز جمعه آینده یک ساعت به عقب کشیده می شود

دمشق – سانا

ریاست شورای وزیران کشورمان اعلام کرد که ساعت رسمی کشور از صبح روز جمعه آینده 25 اکتبر یک ساعت به عقب کشیده می‌شود.

بر اساس دستور شورای وزیران سال 2011 ، ساعت رسمی کشور از صبح روز جمعه(آخرین جمعه در ماه اکتبر) یک ساعت به عقب کشیده می‌شود.