رزمندگان ارتش پرچم وطن را در شهر عین العرب بالا بردند