شهادت و مجروحیت شماری از شهروندان سوری بر اثر انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در قامشلی

شهادت و مجروحیت شماری از شهروندان سوری بر اثر انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در قامشلی