خبرنگار سانا: رسیدن یک سری جدید وارگان سوری از لبنان به گذرگاه جدیده یابوس به قصد انتقال آنان به روستاها و شهرک های آزاد شده خود

خبرنگار سانا: رسیدن یک سری جدید وارگان سوری از لبنان به گذرگاه جدیده یابوس به قصد انتقال آنان به روستاها و شهرک های آزاد شده خود

شاهد أيضاً

در سالگرد 38 تصمیم الحاق جولان اشغالی سوریه به سرزمین های اشغالی.. اهالی مان در جولان اشغالی بر پایبندی به هویت ملی خود تأکید کردند

قنیطره- سانا در سالگرد 38 تصمیم شوم الحاق جولان اشغالی سوریه به سرزمین های اشغالی که …