کشف سلاح و داروها و خودروهای ساخت اسرائیل از بقایای تروریست ها در ریف جنوبي قنیطره

قنیطره -سانا 

مقامات ذیر ربط  طی انجام عملیات پاکسازی ریف جنوبی قنیطره  از باقی مانده های رترویست ها،  این منطقه که با دست ارتش جمهوری عربی سوریه آزاد شده بود، مقادیر زیادی از سلاح و داروها و خوروها  سلخت اسرائیل  در روستای بريقه کشف کرد.

منبع میدانی در یک بیانیه به خبرنگار سانا یاد کرد که سلاح- ومهمات کشف شده در مقر تروریست ها شامل مهمات و خمپاره انداز ها  وتعدادی از موشک ها وخمپارها می باشد.