کتاب‌های درسی به اندازه کافی چاپ شده اند

دمشق – سانا

مدیر مؤسسه عمومی چاب کتاب درسی کشورمان تاکید کرد که کتاب های درسی کافی برای دانش آموزان تامین شده و کتاب ها در تمام مدارس توزیع خواهند شد.

وی بیان کرد: 95 در صد از دانش آموزان از مدارس خود کتاب های درسی را تحویل گرفته اند.

به نوبه خود دبیر مرکز توزیع کتاب درسی در منطقه المزرعه تاکید کرد که همه دانش آموزان امکان دسترسی به کتاب‌های درسی را داشته اند. کتاب‌ها آماده بوده است و کمبود کتاب نداریم.

 

غیاث جاویش