کمپین واکسیناسیون ضد فلج اطفال در حمص شروع شد و 15 کودک را هدف قرار داد

حمص- سانا

امروز کمپین ملی واکسیناسیون ضد بیماری فلج اطفال زیر پنج ساله در مناطق دشوار از لحاظ دسترسی در شهر حمص شروع شد.

وزارت بهداشت اعلام کرده که تدارکات فنی لازم برای رسیدن به همه کودکان زیر پنج ساله برای واکسن دادن، انجام شده بود .

رئیس بخش مراقبت بهداشتی در ادارۀ بهداشت به سانا گفت که کمپین شامل منطقۀ تدمر و ریف آن و منطقۀ حوله است.