بازدید هیاتی از اصحاب رسانه ها و تحلیلگران سیاسی روسی از پالمیرا