شورای وزیران در طرح توسعه حومه ازادشده رقه بازنگری ویک کمیته عالی به منظور پیگیری اجرایی پیشنهادات مرتبط به اصلاح حوزه عمومی اقتصاد را ایجاد می کند

دمشق-سانا

شورای وزیران بازنگری در جزییات طرح دولت برای توسعه حومه آزادشده رقه از لوث تروریسم  به عمل آورد واز وزارت خانه ها خواستار تسریع روند فعال سازی اداره های مرتبط وتکمیل بازگرداندن خدمات اساسی وزیربنایی وتامین نیازهای بازگشت اهالی به آن مناطق شده است.

ونیز وزارت برق ومشاغل عمومی واسکان خواهان شروع تامین برق به تمام روستاها وشهرک ها وتسریع روند تعمیر ونوسازی جاده رقه-حلب به هدف اتصال حومه آزاد شده با سایر مناطق مطالبه شده است.

شورای وزیران در جریان جلسه هفتگی خود به ریاست نخست وزیر عماد خمیس برنامه استاندار معتبر وبازاریابی وترویج خارجی محصولات راهبردی کشاورزی با تمام مراحلش (کشاورزی..تولید..بسته بندی..صادر کردن) را تایید کرد تا در مساله سرمایه گذاری کشاورزی وتسهیل ورود محولات کشاورزی سوریه به بازارهای خارجی کمک کند.

شورای وزیران نیز یک کمیته عالی به ریاست نخست وزیر کشورمان مهندس عماد خمیس به منظور عملی کردن پیشنهادات ارائه شده توسط گروه کاری مکلف به اصلاح موسسات حوزه عمومی اقتصاد تاسیس کرده است که وظایف آن شامل برنامه ریزی واجرای اصلاح وتوسعه وتجدید ساختار حوزه مزبوذ با هماهنگی با تمام جهات ذیربط است.

شاهد أيضاً

جشن موسیقی (روز جهانی گیتار)