شهرک اللطامنه در حومه شمالی حماه پس از بیرون راندن تروریست ها از آن

حماه – سانا

پس از بازپس گیری شهرک اللطامنه و همه شهرک های حومه شمالی حماه توسط واحدهای ارتش عربی سوریه، واحد های مهندسی این مناطق را از مین ها و بمب های دست ساز پاکسازی می کنند.

دوربین خبرگزاری /سانا/ واحد های ارتش در شهرک اللطامنه را همراهی کرد و استحکامات و تونل ها که مورد استفاده تروریست ها قرار بودند را به تصویر کشید.

واحد های مهندسی ارتش عربی سوریه هم اکنون مشغول پاکسازی روستاها و شهرک های حومه های شمالی حماه و جنوبی ادلب از مین ها و بمب های دست ساز کارگذاشته شده توسط تروریست ها هستند.

غیاث