گردشگران خارجی از شهر باستانی پالمیرا سوریه بازدید کردند