افتتاحیه فعالیت های جشنواره رنگین کمان توسط گروه هنری میراث چرکسی