همراهی دوربین سانا با رزمندگان ارتش عربی سوریه… مستند سازی خسارات وارده در صفوف تروریست ها در محور شهرک های تل عاس و کفر عین در حومه جنوبی ادلب

همراهی دوربین سانا با رزمندگان ارتش عربی سوریه …مستند سازی خسارات وارده در صفوف تروریست ها در محور شهرک های تل عاس و کفر عین در حومه جنوبی ادلب