درياچه الجبول در حومه حلب … یک ذخیره گاه طبیعی منحصر به فرد است