بازار های دمشق در شب عید قربان

https://youtu.be/_OKebfCHDbI