حومه شمالی غربی حماه: کشف خودروهای زرهی و خودروها از بقایای تروریست ها