بیمارستان ملی تدمر به یک دستگاه رادیولوژی پیشرفته مجهز شد

پالمیرا – سانا

جهت رفع نیازهای مریضان و مراجعان، بیمارستان ملی تدمر به یک دستگاه رادیولوژی پیشرفته مجهز شد.

مدیر عامل بیمارستان ملی تدمر در همین باره اعلام کرد: پزشکان متخصص در حوزه های مختلف درمانی در بیمارستان ملی تدمر مشغول به کادر بیمارستان افزوده شدند.

وی نیز به اهمیت این بیمارستان با توجه به مکان آن در مرکز بادیه اشاره و تاکید کرد: عملیات بازسازی بخش های مختلف بیمارستان که به دلیل تروریسم آسیب دیده بود، در حال انجام است.