امروز در تاریخ… 30 ژوئیه 2006: رژیم اشغالگر کشتار دسته جمعی را در شهرک لبنانی قانا مرتکب شد

دمشق-سانا

امروز در تاریخ

1936/  تشكيل مجلس المعارف في الكويت.

1971 / فضاپیمای آپولو 15 بر روی سطح ماه  فرود آمد

2006/ رژیم اشغالگر کشتار دسته جمعی را در شهرک لبنانی قانا مرتکب شد.

2013/  انتخابات مامنون حسین به عنوان رئیس جمهور پاکستان.

در همین روز به دنیا آمد:

1511/ جورجو وازاری نقاش ایتالیایی.

1818/ امیلی برونته داستاننویس و شاعر بریتانیای است.

در همین روز درگذشت:

1912/  امپراتور میجی امپراتور ژاپن 

عید ها و مناسبت ها:

روز استقلال در وانواتو

 

 

 

نور