دروبین سانا در محله های “السبيل” و”المطار” در درعا