یک سایت چک: در دمشق ..زیبایی و تاریخ با هم در آمیخته شده است