متخصصان روس: نمایشگاه بین المللی دمشق مهمترین رخداد اقتصادی در منطقه خاورمیانه است

مسکو-سانا

کارشناس روسی در امور خاومیانه وشمال آفریقا ویاچسلاو ماتوزوف گفت: نمایشگاه بین المللی دمشق مهمترین رخدادهای اقتصادی در منطقه خاورمیانه به شمار می رود. وی اشاره کرد که عده ای از شرکت های روسی وآورپایی وغیره برای حضور  در سوریه چه در زمینه بازسازی با در حوزه انرژی وساخت وساز وکشاورزی وغیره تمایل شدید دارند.

ماتزوف در مصاحبه با خبرنگار سانا در مسکو گفت: نمایشگاه بین المللی دمشق همیشه به مثابه عید ملی بزرگ در سوریه بوده وهنوز هست که همگان به هدف بازدید از بخش های جذاب آن به محل نمایشگاه می روند.

“گریگوری لوکیانوف” پژوهشگر در بخش علوم سیاسی در آموزش عالی اقتصاد گفت: نمایشگاه ها وکنفرانس های اقتصادی وتجاری به خصوص نمایشگاه بین المللی دمشق نقش کلیدی در ایجاد فضای اقتصادی مناسب ومطلوب ایفا می کنند.

وی افزود: نمایشگاه بین المللی دمشق با اقبال گسترده ای شرکت های روسی وچینی وغیره روبرو خواهد بود.

یک متخصص روس دیگر گفت: نمایشگاه بین المللی دمشق نقش بسیار قابل توجهی در ارائه وترویج تولیدات ومحصولات سوریه دارای کیفیت خوب خواهد داشت

شاهد أيضاً

ریابکوف: تلاش های واشنگتن برای کسب مشروعیت حضور نظامی خود در سوریه موفق نخواهد بود