در جریان جلسه وزارت برق به ریاست نخست وزیر مهندس خمیس بررسی تدابیر اجرایی در مورد توسعه بکار گیری انرژی تجدیدپذیر  

دمشق-سانا

در جریان یک جلسه در مورد انرژی تجدیدپذیر که در مقر وزارت برق به ریاست نخست وزیر کشورمان مهندس عماد خمیس برگزار شد گام های عملی راهبرد دولت در مورد توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر با تمام انواعش بررسی شده است.

گام ها شامل بازنگری در قوانین حاکم مرتبط با انرژی تجدیدپذیر خورشید وباد از قبیل ساخت وتولید وسرمایه گذاری وبازاریابی وتکمیل آن در مدت 15 روز فقط است سپس به شورای وزیران به منظور اتخاذ تصمیم مناسب در مورد آن ارسال می شود.

واز مرکز ملی مطالعات انرژی کشور خواستار ایجاد یک راهبرد ملی وجاذبه های مشوق به هدف توسعه استفاده از این انرژی ها وتوجه بیشتر به مساله کیفیت بکارگیری انرژی واحیایی دوباره برنامه ملی برای حفاظت از انرژی وارائه پروژه ها برای مشارکت با بخش خصوصی در زمینه انرژی تجدیدپذیر وجذب سرمایه داران در داخل وخارج, شده است.

شاهد أيضاً

تاکید شورای بین‌المللی حمایت از محاکمه عادلانه و حقوق بشر بر مخالفت خود با تحریم های اقتصادی یک جانبه اعمال شده علیه سوریه

ژنو – سانا شورای بین ‌المللی حمایت از محاکمه عادلانه و حقوق بشر ضمن تاکید …