برآورد تولید پیش از 26 هزار تن پسته در استان حماه

حماه-سانا

اداره کشاورزی حماه پیش بینی کرد که تولید پسته« پسته حلب » طی موسم کشاورزی کنونی به حدود 694ر 26 هزار تن “از جمله 61731 دونوم پسته آبی و 151729 پسته دیمی”برسد.

مهندس موفق النجار رئیس اداره برنامه ریزی و همکاری های بین المللی اداره کشاورزی حماه توضیح داد: سطح زیر کشت درخت های پسته در این استان به 61731 دونوم پسته آبی و 151729 پسته دیمی”برسد.

شایان به ذکر است که در موسم گشاورزی گذشته  اداره کشاورزی حماه پیش بینی کرده بود که تولید پسته حلب در این استان به 21 هزار تن برسد.

نور