امضای تفاهم نامه بین اتقاق تجارت دمشق وانجمن بازاریابی سوریه

دمشق-سانا

اتاق تجارت دمشق وانجمن بازاریابی سوریه امروز تفاهم نامه به منظور تحکیم همکاری در حوزه های مشترک وگسترش فرهنگ ترویج وبازاریابی ومفاهیم آن در فضای تجاری واقتصادی ودر زمینه انکوباتور وکارآفرینی را امضا کرده اند.

تفاهم نامه شامل همکاری در مسایل حمایت از پروژه های کوچک وبسیار کوچک وتولیدات فعالیت های مردمی وارائه حمایت فنی ومشورتی در مسایل مربوط به جهان بازاریابی وهمکاری به منظور توسعه تفکر وابزار اداری وترویجی در شرکت ها وموسسات وتبادل اطلاعات وسندها ومطالعات وبرنامه ریزی واجرای فعالیت های آموزشی مشترک است.

معاون رئیس هیئت مدیره اتاق عمار بردان که از طرف اتاق تفاهم نامه را امضا کرد بر اهمیت این تفاهم نامه که به نفع اطراف تجاری  واقتصاد ملی به ویژه در مسایل مربوط به فرهنگ ترویج وبازاریابی در شرکت ها وتبادل تجریبات ومشاورت وارائه بهترین خدمات که در افزایش قدرت رقابت تولیدات ملی در دخل وخارج کشور کمک می کند, است تاکید کرد.

شاهد أيضاً

رئیس جمهور دکتر بشار اسد به فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه: تاکید بر لزوم توقف تجاوز ترکیه و خروج نیروهای ترکیه‌ای و آمریکایی هستند

دمشق-سانا رئیس جمهور کشورمان دکتر بشار اسد امروز با «الکساندر لاورنتیف» فرستاده ویژه رئیس جمهوری …