حاتمی: تجاوزگران به حریم ایران با پاسخ قاطع مواجه خواهند شد

تهران –سانا

سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع  ايران گفت: هر دشمنی در هر سطحی قصد تجاوز به حریم و تمامیت ارضی ایران را داشته باشد با پاسخ قاطع  مواجه خواهد شد.

خبرگزاری تسنيم به نقل از وزیر دفاع  ايران گفت که  ایران با حفظ حق دفاع مشروع مبتنی بر ماده 51 منشور ملل متحد؛از چنان آمادگی و اقتدار توسط نیروهای مسلح ایران برخوردار است که هر دشمنی در هر سطحی قصد تجاوز به حریم و تمامیت ارضی ایران را داشته باشد با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.