بهره برداری از 12 پست توزیع  برق در محله های آزادشده حلب